Dzisiaj jest: Poniedziałek, 19-08-2019 Imieniny: Boleslawa, Juliana

Ogłoszenie o przetargu publicznym ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Lublin

Aleksandra Kocima , 28 lutego 2019

Ogłoszenie o przetargu publicznym ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Lublin, nr rej. SPS F400

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Gmina Miedźna
  ul. Wiejska 131 43-227 Miedźna
  tel.32 211 61 96 fax 32 211 60 89
  e-mail: urzad@miedzna.pl
  www.miedzna.pl
 2. Przedmiot przetargu:
  Samochód pożarniczy, specjalistyczny, marki Lublin o następujących danych technicznych:

Rok budowy:   2000

Nr rejestracyjny: SPS F400

Nr identyfikacyjny nadwozia: SUL352417Y0069252

Kolor nadwozia:  czerwony

Pojemność/moc silnika: 2417 cm ³ / 80 KM

Kabina kierowcy:  sześcioosobowa

Stan drogomierza  044618 km

DMC  3500 kg

Pojazd przeznaczony do sprzedaży wymaga gruntownego remontu (nadmierne zużycie osadzenia łożysk przekładni głównej, elementy zawieszenia skorodowane, osprzęt elektryczny kpl. odbiorniki zużyte, akumulatory w stanie złomowym), samochód ubezpieczony, garażowany.

Pojazd nie eksploatowany od listopada 2018., nie spełnia wymogów użytkowania w akcjach pożarniczych.

 1. Tryb przetargu: pisemny przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać    następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

 1. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 4000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100). Cenę ustalono na podstawie opinii rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, biegłego sądowego.

Przedmiot przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: pięćset  złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006 (dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
„Oferta na zakup samochodu Lublin”.

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres Urzędu Gminy: 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131, na formularzu ofertowym, którego wzór można uzyskać wysyłając wniosek o jego przesłanie na adres e-mail: oc@miedzna.pl lub pobrać gotowy formularz w siedzibie UG Miedźna pokój nr 18.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 11.03.2019 r. do godz. 13:00

więcej informacji na stronie: http://bip.miedzna.pl/?a=10126