Dzisiaj jest: Piątek, 20-09-2019 Imieniny: Filipiny, Eustachego, Euzebii

Weź udział w zawodach Aquathlon Miedźna 2018′

Magdalena Kret , 13 sierpnia 2018

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gilus” w Gilowicach oraz Nadleśnictwo Kobiór zapraszają do udziału w zawodach Aquathlon Miedźna 2018′ z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zawody odbędą się w sobotę, 29 września 2018r. od godz. 9.00 na krytej pływalni w Woli oraz na trasie leśnej w Woli.

Cel imprezy:

Komitet organizacyjny w składzie:

Miejsce i termin:

Dystanse:

w zawodach mogą startować dziewczęta i chłopcy od rocznika 2005 i starsi
• zawody rozegrane zostaną w konkurencji pływackiej i biegowej
a) długość dystansu pływackiego: 200 m
• długość dystansu biegowego
b) 3 800 m dla wszystkich uczestników

Przepisy techniczne:

Konkurencja pływacka będzie przeprowadzona seriami na czas. Serie ustalone będą wg zgłoszonych aktualnych czasów. Osoby bez podanych czasów będą startowały w najsłabszych seriach. Konkurencję pływacką będą obsługiwali sędziowie Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Konkurencja biegowa będzie miała charakter wyścigu ze startu wspólnego na dystansie 3 800m. Na mecie biegu suma czasów z pływania i biegu wyłoni zajęte miejsca w aquathlonie.

Zabezpieczenie trasy:

1. Każdy uczestnik zawodów jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków
2. Przejście z basenu na start/meta biegu zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, uczniów, wolontariuszy i ochotniczej straży pożarnej w Woli
3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
4. Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy biegu są oznaczone koszulkami z dużym napisem na plecach MUKS „Gilus”

Zasady uczestnictwa:

1. W zawodach mogą uczestniczyć amatorzy i osoby zrzeszone w klubach
2. Do zawodów zgłaszamy sie tylko i wyłącznie elektronicznie
3. Zgłoszenia elektroniczne do pływania należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy: https://www.bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/328 W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność klubową, oraz orientacyjny czas pokonania dystansu pływackiego, celem ustalenia rozstawienia w seriach pływackich
4. Startowe wpłacane na konto do 14 września 2018r, do godz. 14.00, liczy się data uznania rachunku bankowego GOSiR:
• dzieci i młodzież do lat 18 – w wysokości 10 zł. przelewem na konto
• pozostałe osoby – w wysokości 20 zł. przelewem na konto, nr konta: BS Miedźna 27 8446 0006 2001 0000 3095 0002
• faktury do odbioru w dniu zawodów w kasie krytej pływalni w Woli
• w przypadku absencji uczestnika startowe nie będzie zwracane
5. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach pływackich i biegach długodystansowych
6. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem o biegu na własną odpowiedzialność
1. Oświadczam, że biorę udział w „AQUATHLON MIEDŹNA 2018” w Woli na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość, iż udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
2. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w „AQUATHLON MIEDŹNA 2018” w Woli.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem „AQUATHLON MIEDŹNA 2018” w Woli oraz, że w pełni akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów „AQUATHLON MIEDŹNA 2018” w Woli tj. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gilus” w Gilowicach oraz Nadleśnictwo Kobiór do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem „AQUATHLON MIEDŹNA 2018” w Woli oraz do realizacji celów statutowych organizatorów. Zgadzam się, aby moje dane (imię, nazwisko, miasto, klub, data urodzenia) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatorów „AQUATHLON MIEDŹNA 2018” w Woli w zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.
Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku.

7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Rodzic/prawny opiekun pozostaje na starcie/mecie do momentu ukończenia biegu przez dziecko.

Program zawodów:

1.Zapisy internetowe do 14 września 2018r. do godziny 14.00
2.W dniu startu:
9.00 – 9.25 rozgrzewka pływacka
9.30 uroczyste otwarcie zawodów
9.35 – 11.00 rozegranie konkurencji pływania seriami na dystansie 200 m
11.20 – 11.45 wydanie numerów startowych do biegu i przejście na start,
11.45 – 13.00 rozegranie konkurencji biegowej na dystansie 3 800 m
13.15 dekoracja zwycięzców, poczęstunek na stadionie LKS „Sokół” w Woli

Klasyfikacje i nagrody:

1. Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje:
kategoria (dziewcząt i chłopców) rocznik 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, – statuetki
klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn) – puchary
najlepszy wynik wśród zawodniczek i zawodników z Gminy Miedźna, – puchary
dla każdej osoby kończącej zawody pamiątkowy medal
po zakończeniu zawodów każdy zawodnik otrzyma na mecie ciepły posiłek i napój.

Uwagi końcowe:

1. Podczas zawodów biegowych wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane 4 agrafkami do koszulek na klatce piersiowej.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
3. Samochody można parkować przy krytej pływalni w Woli oraz przy kościele Matki Bożej Piekarskiej w Woli (po przeciwnej stronie basenu).
4. Zgłaszając się na zawody uczestnik OŚWIADCZA: Informuję, że znam regulamin zawodów „AQUATHLON MIEDŹNA 2018” w Woli i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatorów, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W/w Regulamin jest szczegółową częścią OGÓLNEGO REGULAMINU IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, który znajduje się na www.basen.miedzna.pl/regulaminy/.
6. Dodatkowe pytania kierować do Ireneusza Mietlińskiego tel. 519 347 291, e-mail: i.mietlinski@miedzna.pl
7. Wyniki zawodów dostępne będą na: www.bgtimesport.pl

Oświadczenie_osoba niepełnoletnia
GOSiR