Dzisiaj jest: Sobota, 17-08-2019 Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

Wójt Gminy Miedźna ogłasza konkurs na wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i artykułów spożywczych podczas imprezy plenerowej: „Dożynki Gminne 2018”

Magdalena Kret , 27 lipca 2018

Wójt Gminy Miedźna ogłasza konkurs na wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i artykułów spożywczych podczas imprezy plenerowej: „Dożynki Gminne 2018”.

NAZWA I ADRES ORGANIZATORA KONKURSU

Wójt Gminy Miedźna
43-227 Miedźna ul. Wiejska 131
adres poczty elektronicznej: urzad@miedzna.pl
adres strony internetowej: www.miedzna.pl

PRZEDMIOT KONKURSU

Obsługa imprezy plenerowej „Dożynki Gminne 2018” w Górze, w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i artykułów spożywczych, z wyjątkiem wyrobów garmażeryjnych tj. dań na ciepło (np. dań z grilla, z kotła, z rusztu).
Termin realizacji usługi: 26 sierpnia 2018 r. od godz. 14.00 do godz. 24.00 na terenie boiska sportowego w Górze przy ul. Długiej, z zastrzeżeniem, że sprzedaż napojów alkoholowych nie może się odbywać wcześniej niż od godz. 16.00 i nie później niż po godz. 23.30 .

ZAKRES OBSŁUGI

• min. 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych / w tym m.in. 8 rollbarów /
• 2 stoiska produktów typu: napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, chipsy, słodycze, lody, żelki itp., z wyłączeniem wyrobów garmażeryjnych tj. dań na ciepło (np. z grilla, z kotła, z rusztu)..
• 20 kpl. ław i stołów dla ok. 200 osób, w tym część pod zadaszeniem
Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz usług ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OFERENTA

1) Oferent zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności oraz pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy.
2) Oferent zobowiązany jest do montażu i demontażu na własny koszt stoisk handlowych, zadbanie o estetykę stanowisk sprzedaży, utrzymania na wyznaczonym terenie porządku i czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu i urządzeń, od momentu rozłożenia do momentu złożenia.
4) Oferent odpowiada za spełnienie wymogów higieniczno- sanitarnych serwowanych posiłków i napojów na wydzierżawionym terenie.
5) Oferent zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawę wody do własnych potrzeb.
6) Oferent jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy oraz uiszczenia opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miedźna określonej Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna nr 230/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miedźna.
7) Oferent najpóźniej w dniu zawarcia umowy jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podczas świadczenia usług objętych ofertą.
8) Oferent wystąpi z wnioskiem i uzyska pozwolenie Wójta Gminy Miedźna na powadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% i powyżej 18%.
9) Oferent jest zobowiązany do poniesienia opłat za zużytą podczas imprezy przez niego energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami podliczników.
10) Oferent odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zleceniodawcy oraz osobom trzecim w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

a) wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1),
b) rodzaj asortymentu,
c) ilość stanowisk handlowych,
d) ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy,
e) cennik,
f) oświadczenie o posiadaniu przez Oferenta stosownych uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym ofertą, zgodnie z wymogami ustawowymi.

O wyborze oferty decydować będzie najwyższa cena brutto, którą oferent zobowiązuje się wpłacić na rzecz Urzędu Gminy w Miedźnej za wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i artykułów spożywczych podczas imprezy plenerowej: „Dożynki Gminne”

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA

1. Organizator oświadcza, iż posiada wyłączne prawo do organizacji i przeprowadzenia imprezy „Dożynki Gminne” oraz prawo do dysponowania placem dożynkowym w Górze.
2. Organizator zapewni w czasie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz inne atrakcje odbywające się na terenie imprezy. Tegoroczną gwiazdą imprezy będzie „Kabaret Nowaki” oraz zespół Happy Folk.
3. Organizator zapewni profesjonalną ochronę podczas trwania imprezy.
4. Organizator nie zapewnia ochrony terenu ze stoiskami gastronomicznymi (terenu objętego wyłącznością).
5. Organizator zapewni dostawę energii elektrycznej (max. do 20 kW prądem trójfazowym).
6. Organizator zapewni ustawienie przenośnych toalet dla uczestników imprezy plenerowej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zleceniobiorcy oraz osób, którymi Zleceniobiorca się posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z Zleceniodawcą wyrządzonych przez: uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych (klęski żywiołowej, żałoba narodowa).
9. Organizator wyznaczy miejsce ustawienia stoisk handlowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 10.08.2018r. w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Miedźnej, 43-227 Miedźna ul. Wiejska 131 z dopiskiem : „Wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i artykułów spożywczych podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminne 2018 ”.

Organizator konkursu pisemnie lub telefonicznie powiadomi Oferenta o wyborze jego oferty w terminie 2 dni od daty upływu terminu składania ofert.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora konkursu (informacja o zawarciu umowy zostanie przekazana z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem).
W przypadku identycznych ofert ostateczna decyzja o wyborze należy do Organizatora konkursu.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy lub nie dotrzymania terminu płatności Organizator konkursu wezwie do zawarcia umowy kolejnego Oferenta, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.
Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora konkursu, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.
Ostateczne miejsce posadowienia stoisk Oferenta zostanie ustalone po podpisaniu umowy na miejscu organizacji imprezy.

Osoba do kontaktu w sprawie organizacji konkursu – Marcin Sosna
Urząd Gminy w Miedźnej tel. /32/ 211 61 96, /32/ 211 61 60 wew. 29, e-mail: m.sosna@miedzna.pl

Ogłoszenie o konkursie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wyniki konkursu