Dzisiaj jest: Sobota, 17-08-2019 Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

Obrady L sesji Rady Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 15 maja 2018

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady L sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się we wtorek, 29 maja 2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie: „Sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2017 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna.”

Planowany porządek obrad L sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie L sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Ustalenie porządku obrad L sesji

3. Przyjęcie protokołu z sesji XLIX z dnia 24 kwietnia 2018r.

4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2017 oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna sprawozdaniu z wykonania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2017 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna

8.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna

9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2017

10. Omówienie i podjęcie uchwał:

  1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski i zapytania
  3. Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy