Dzisiaj jest: Sobota, 17-08-2019 Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

Lubisz biegać? Weź udział w zawodach „Leśne bieganie dla zdrowia”

Magdalena Kret , 12 kwietnia 2018

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Woli oraz Nadleśnictwo Kobiór serdecznie zapraszają do udziału w zawodach „Leśne bieganie dla zdrowia”, które odbędą się na trasie leśnej w Woli w sobotę, 19 maja 2018r. godz. 10.00.

Cel imprezy:

Komitet organizacyjny w składzie:

        Ireneusz Mietliński, Sebastian Pyjas, Marcin Domżoł.

Miejsce i termin:

Trasa biegu, marszu i dystans:

a) długość trasy biegowej dla zawodników rocznika 2000 i starszych – pętla 3 800 m, którą można pokonać jeden raz lub dwa razy, (określenie długości biegu podajemy  w zgłoszeniu do zawodów 3 800 m lub 7 600 m)

b) długość trasy biegowej dla rocznika 2001 i młodszych – pętla 3 800 m

c) długość marszu Nordic Walking dla wszystkich – pętla 3 800 m

Zabezpieczenie trasy:

 1. Każdy uczestnik zawodów jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Przejście do miejsca startu i trasę biegu zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, uczniów, wolontariuszy i OSP w Woli.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
 4. Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone koszulkami z dużym napisem na plecach ORGANIZATOR BIEGU.

Zasady uczestnictwa:

 1. W zawodach mogą uczestniczyć amatorzy i osoby zrzeszone w klubach.
 2. Do zawodów zgłaszamy się tylko i wyłącznie elektronicznie.
 3. Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/300
 4. Startowe wpłacane na konto do 15 maja 2018r. do godz. 14.00, liczy się data uznania rachunku bankowego GOSiR :
 1. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych.
 2. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem o biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Oświadczam, że biorę udział w „Leśnym bieganiu dla zdrowia” w Woli na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 4. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w „Leśnym bieganiu dla zdrowia” w Woli.
 5. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem „Leśnego biegania dla zdrowia” oraz że w pełni akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.), przez organizatorów „Leśnego biegania dla zdrowia” w Woli tj. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Woli oraz Nadleśnictwo Kobiór do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem „Leśnego biegania dla zdrowia” oraz do realizacji celów statutowych organizatorów. Zgadzam się, aby moje dane (imię, nazwisko, miasto, klub, data urodzenia) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w Internecie.
 7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatorów „Leśnego biegania dla zdrowia” w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.). Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku.
 8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach  od rodziców  lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Rodzic/prawny opiekun pozostaje na starcie/mecie do momentu ukończenia biegu przez dziecko.
 9. Limit miejsc startowych wynosi 200 osób (łącznie biegaczy i Nordic Walking).

Program zawodów:

 1. Zapisy internetowe przez stronę https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/300 od 12 kwietnia 2018r. do 15 maja 2018r. do godziny 20.00
 2. W dniu startu:

Klasyfikacje i nagrody

 1. Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn w biegu i Nordic Walking:

Uwagi końcowe:

Regulamin_ III Leśne Bieganie dla Zdrowia
Trasa Leśne Bieganie dla Zdrowia
Oświadczenie