Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Magdalena Kret , 22 grudnia 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola.

Informacje ogólne:

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.
 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
 9. Finansowanie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy
 10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Beata Komandera, tel. 32/ 449 13 36, 32/211 82 51.

Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – rehabilitacja w kombinezonie Dunag tj. 11 letniego dziecka z rozpoznaniem autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym w wymiarze 16 godzin miesięcznie (2 raz po 2 godziny tygodniowo) od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. w miejscu zamieszkania położonym w miejscowości Góra, Gmina Miedźna. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.
 3. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w szczególności:
  1. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Kryterium wyboru oferty: cena

Termin realizacji zamówienia: styczeń 2018 – grudzień 2018

 1. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:
 1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

– szpitalu psychiatrycznym

– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

– ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym

– zakładzie rehabilitacji

– innej jednostce niż wymienione w pkt 1 – 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze  dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 1. Osoby nie posiadające kwalifikacji określonych w pkt IX.1 mogą przedstawić dokumenty potwierdzające zdobywanie lub podnoszenie wymaganych kwalifikacji zawodowych określonych w pkt IX.1. Dodatkowo należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach wymienionych w pkt IX.2 i dokumenty potwierdzające możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zobowiązany do prowadzenia karty pracy – listy obecności oraz opracowania programu usług, który powinien uwzględniać specyficzne problemy dziecka z autyzmem.

Wykonawca przy realizacji zamówienia jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym; wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w punkcie IX pkt 1
 3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie)
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX pkt 2.

Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
 5. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 9. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

Sposób i termin złożenia oferty:

 1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2018r., osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

Ocena ofert i kryteria:

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
 4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.
 5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy