Dzisiaj jest: Piątek, 20-07-2018 Imieniny: Czeslawa, Hieronima, Malgorzaty

Zaproszenie na obrady XL sesji Rady Gminy Miedźna

Marek Brol , 10 sierpnia 2017

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XL sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Prezentacja Sołectwa Grzawa”

„Podejmowanie uchwał”.

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 21 sierpnia 2017 r.:

  1. Otwarcie XL sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Ustalenie porządku obrad XL sesji.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXIX z dnia 29 czerwca 2017 r.

  4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych
    w Gminie Miedźna.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Prezentacja Sołectwa Grzawa.

  7. Omówienie i podjęcie uchwał:

-Projekt A/40 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/170/2016 Rady Gminy Miedźna

z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2017-2021.

-Projekt B/40 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/171/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2017.

-Projekt C/40 w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Miedźna.

-Projekt D/40 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola I.

-Projekt E/40 w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola II.

-Projekt F/40 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/151/2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo księgowej, administracyjnej i organizacyjnej.

-Projekt G/40 w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna.

-Projekt H/40 w sprawie przystąpienia Gminy Miedźna do realizacji projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Miedźna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

-Projekt I/40 w sprawie przekazania mienia likwidowanych jednostek budżetowych.

-Projekt J/40 w sprawie przejęcia należności i zobowiązań przez nowo utworzone jednostki.

-Projekt K/40 w sprawie rozpatrzenia petycji.

-Projekt L/40 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 w Gminie Miedźna.

-Projekt Ł/40 w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

-Projekt M/40 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych
na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

-Projekt N/40 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony do 10 lat.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XL sesji.