Dzisiaj jest: Wtorek, 17-07-2018 Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

Stypendia Szkolne 2017/2018

Marek Brol , 8 sierpnia 2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że od 14.08.2017 do 15.09.2017 rozpoczyna się wydawanie wniosków o ustalenie prawa do Stypendium Szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli tel. (32) 211-82-51 lub (32) 449-13-36.
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej http://gops.miedzna.pl w zakładce Pomoc materialna lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poprzeczna 1 w dniach:

poniedziałek 7:30-10:00 oraz 14:00-16:30

wtorek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00

środa 7:30-15:00

czwartek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00

piątek 7:30-10:00

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli w dniach od 01.09.2017 do 15.09.2017r dla uczniów szkół podstawowych,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Dzień 15.09.2017r.jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków.
Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.
Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych termin ten upływa 15.10.2017. Dzień 15.10.2017 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Przyjęcie wniosku po terminie może nastąpić na warunkach określonych powyżej.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Miedźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego