Dzisiaj jest: Poniedziałek, 24-09-2018 Imieniny: Gerarda, Ruperta, Tomiry

Konkurs na wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i artykułów spożywczych podczas imprezy plenerowej: „Dożynki Gminno-Powiatowe”

Magdalena Kret , 2 sierpnia 2017

Wójt Gminy Miedźna ogłasza konkurs na wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych  i artykułów spożywczych podczas imprezy plenerowej: „Dożynki  Gminno-Powiatowe”.

NAZWA I ADRES ORGANIZATORA KONKURSU

Wójt Gminy Miedźna

43-227 Miedźna ul. Wiejska 131

adres poczty elektronicznej: urzad@miedzna.pl

adres strony internetowej: www.miedzna.pl

PRZEDMIOT KONKURSU

Obsługa imprezy plenerowej „Dożynki Gminno-Powiatowe” w Gilowicach,  w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych  i artykułów spożywczych podczas imprezy plenerowej: „Dożynki  Gminno-Powiatowe”.

Termin i czas  imprezy:   27 sierpnia 2017  roku, w godzinach od 15.00 do 24.00. boisko sportowe, przy ul. Korfantego w Gilowicach.

ZAKRES OBSŁUGI

Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz usług ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OFERENTA

 1. Oferent zobowiązany jest do posiadania odpowiednich pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności oraz pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy.
 2. Oferent zobowiązany jest do montażu i demontażu na własny koszt stoisk handlowych, zadbanie o estetykę stanowisk sprzedaży, utrzymania na wyznaczonym terenie porządku i czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu, od momentu rozłożenia do momentu złożenia.
 4. Oferent odpowiada za spełnienie wymogów higieniczno – sanitarnych na wydzierżawionym terenie.
 5. Oferent zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dostawę wody do własnych potrzeb.
 6. Oferent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za dzierżawę terenu, określonej Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna nr 7/2016 z dnia 14.01.2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miedźna, w terminie określonym odrębną umową.
 7. Oferent jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podczas świadczenia usług objętych ofertą, który przedstawi w dniu podpisania umowy.
 8. Wyłoniony, w drodze konkursu Oferent wystąpi z wnioskiem i uzyska pozwolenie Wójta Gminy Miedźna na powadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% i powyżej 18%.
 9. Oferent jest zobowiązany do poniesienia opłat za zużytą podczas imprezy przez niego energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami podliczników.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

a) wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1),
b) rodzaj asortymentu,
c) ilość stanowisk handlowych,
d) ilość zabezpieczonych miejsc dla uczestników imprezy,
e) cennik,
f) oświadczenia :

O wyborze oferty decydować  będzie najwyższa cena brutto, którą oferent zobowiązuje się wpłacić na rzecz Urzędu Gminy w Miedźnej za wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i artykułów spożywczych podczas imprezy plenerowej: „Dożynki  Gminno-Powiatowe”

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA

 1. Organizator oświadcza, iż posiada wyłączne prawo do organizacji i przeprowadzenia imprezy „Dożynki Gminno-Powiatowe” oraz prawo do dysponowania placem dożynkowym w Gilowicach.
 2. Organizator zapewni w czasie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz inne atrakcje odbywające się na terenie imprezy. Tegoroczną gwiazdą imprezy będzie „KABARET MŁODYCH PANÓW”
 3. Organizator zapewni profesjonalną ochronę podczas trwania imprezy.
 4. Organizator nie zapewnia ochrony terenu ze stoiskami handlowymi (terenu objętego wyłącznością).
 5. Organizator zapewni dostawę energii elektrycznej (max. do 20 kW  prądem  trójfazowym).
 6. Organizator zapewni ustawienie przenośnych toalet dla uczestników imprezy plenerowej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy oraz osób, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z Organizatorem wyrządzonych przez: uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych (klęski żywiołowej, żałoba narodowa).
 9. Organizator wyznaczy miejsce ustawienia stoisk handlowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 10.08.2017r.  w zamkniętych i opieczętowanych kopertach na adres: Urząd Gminy w Miedźnej 43-227 Miedźna ul. Wiejska 131  z dopiskiem : „Wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i artykułów spożywczych podczas imprezy plenerowej  „Dożynki  Gminno – Powiatowe 2017 ”.

Organizator  konkursu pisemnie lub telefonicznie powiadomi Oferenta  o wyborze jego oferty w terminie 2 dni od daty upływu terminu składania ofert.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora konkursu (informacja o zawarciu umowy zostanie przekazana z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem).

W przypadku identycznych ofert ostateczna decyzja o wyborze należy do Organizatora konkursu.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy lub nie dotrzymania terminu płatności Organizator  konkursu wezwie do zawarcia umowy kolejnego Oferenta, który zaproponował najwyższą cenę za wyłączność obsługi.

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora konkursu, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

Osoba do kontaktu w sprawie organizacji konkursu – Marcin Sosna

Urząd Gminy w Miedźnej tel./32/ 211- 61-96 ; /32/ 211-61-60, e-mail: urzad@miedzna.pl

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych związanych z imprezą – Alicja Palka

Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli tel. /32/ 211-83-91; /32/ 448-92-53, e-mail: gok@gok.miedzna.pl

Formularz oferty
Ogłoszenie konkursu