Dzisiaj jest: Piątek, 23-08-2019 Imieniny: Apolinarego, Filipa

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Magdalena Kret , 28 czerwca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

 Informacje ogólne:

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.
 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
 9. Finansowanie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy
 10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Beata Komandera, tel. 32 449 13 36, 211 82 51

Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla 10 letniego dziecka z rozpoznaniem autyzm atypowy od lipca 2017r. do grudnia 2017r. w miejscu zamieszkania położonym w miejscowości Miedźna, Gmina Miedźna. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.):

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

– dbałość o higienę i wygląd,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

– korzystanie z usług różnych instytucji.

Kryterium wyboru oferty: cena

Termin realizacji zamówienia: lipiec 2017 – grudzień 2017

Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:

 1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga lub specjalisty ds. alternatywnych form komunikacji.
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

– szpitalu psychiatrycznym

– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

– ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym

– zakładzie rehabilitacji

– innej jednostce wyżej nie wymienionej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zobowiązany do prowadzenia karty pracy – listy obecności oraz opracowania programu usług, który powinien uwzględniać specyficzne problemy dziecka z autyzmem.

Wykonawca przy realizacji zamówienia jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym; wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, ustawy o ochronie danych osobowych.

Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w punkcie IX ust. 1
 3. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX ust 2
 4. Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz potwierdzenie doświadczenia o którym mowa w punkcie IX ust. 3
 5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie)

Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
 5. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 9. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 Sposób i termin złożenia oferty:

 1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2017r., osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

 Ocena ofert i kryteria:

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
 4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.
 5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. Osoba do kontaktu: Beata Komandera tel. /32/ 4491336, /32/ 4487090


Formularz ofertowy