Dzisiaj jest: Sobota, 20-01-2018 Imieniny: Fabiana, Sebastiana

Przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Woli przy ulicy Klonowej

Magdalena Kret , 9 lutego 2017

Wójt Gminy Miedźna ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Woli przy ulicy Klonowej 3 wraz z ułamkowym udziałem w użytkowaniu wieczystym działki 1813/23.

Opis nieruchomości

Samodzielny lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany w budynku nr 3 przy ulicy Klonowej w Woli o powierzchni użytkowej 29,55 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicy o powierzchni 2,45 m2 zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00075513/2 jako własność Gminy Miedźna wraz z udziałem wynoszącym 252/10000 w użytkowaniu wieczystym działki 1813/23 zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerem KA1P/00048975/0.

Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (cena zwolniona z podatku Vat).

  1. Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego odbędzie się w dniu 17.03.2017r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.
  2. Wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu do 13.03.2017r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  4. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  3. Koszty zakupu nieruchomości w tym: koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej, ponosi nabywca nieruchomości.

  4. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

  5. Lokal przeznaczony do sprzedaży można oglądać w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 – 16.00, w piątek w godzinach 9.00 -14.00, lub po telefonicznym ustaleniu indywidualnego terminu.

  6. I przetarg na zbycie przedmiotowego lokalu odbył się 19.08.2016r., II przetarg na zbycie przedmiotowego lokalu odbył się 28.10.2016r.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie 32/ 211-61-60 wew 20, lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.