Dzisiaj jest: Sobota, 24-03-2018 Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny

I rata opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Magdalena Kret , 23 stycznia 2017

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie art. 111 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z póź. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017r.

Wpłat – zgodnie z naliczeniem – można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Miedźna lub przelewem na konto Gminy z dokładnym określeniem adresu punktu sprzedaży oraz okresu, którego opłata dotyczy.

W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2017r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 w.w. ustawy.

W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2017r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 lub 5 ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /32/ 211 61 60 wew. 26.