Dzisiaj jest: Piątek, 22-06-2018 Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Uwaga, zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów

Magdalena Kret , 11 stycznia 2017

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017r. ustawy o ochronie przyrody, która między innymi znosi wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i drzew – pomników przyrody Wójt Gminy Miedźna informuje, że zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku:

o ile nie podlegają innym zwolnieniom ustawowym.

Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 5. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 6. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni
 7. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
 8. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
 9. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
 10. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
 11. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 12. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową
 13. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000
 14. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
 15. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych (podlegają zgłoszeniu)
 16. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f (tj. bożodrzew gruczołowatyAilanthusaltissima)

Należy też zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach  graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki, a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie np. pasa drogowego.

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. W naszym regionie drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 16 października do 31 marca.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, bądź pytań prosimy Państwa o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tel. 32/ 211 61 60 wew. 29 lub 519 347 288.