Dzisiaj jest: Poniedziałek, 22-01-2018 Imieniny: Anastazego, Wincentego

Uwaga, grypa ptaków!

Magdalena Kret , 28 grudnia 2016

W związku wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8,  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Pszczynie informuje,  że  z  dniem  27 grudnia 2016r. zostały wprowadzone restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu, nałożone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r.  w  sprawie zarządzenia  środków  związanych  z  wystąpieniem  wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zakazuje się:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych  kur,  kaczek,  gęsi,  indyków,  przepiórek,  perlic,  strusi  oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży,  sprzedaży,  dostarczania  oraz  każdego  innego  sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit.a, na targowiskach,
c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazuje się:

a) odosobnienie   drobiu   lub   innych   ptaków   w   gospodarstwie,   w szczególności  w  zamkniętych  obiektach  budowlanych  lub  innych miejscach,  w  sposób  uniemożliwiający  kontakt  z  drobiem  lub  innymi ptakami    utrzymywanym    i    w    innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest  utrzymywany  drób  lub  inne  ptaki,  z  wyłączeniem  ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie   drobiu   w   sposób   wykluczający   jego   dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) zgłaszanie   powiatowemu   lekarzowi   weterynarii   właściwemu   dla miejsca  wysyłki,  co  najmniej  na  24  godziny przed przemieszczeniem, informacji    o    planowanym    przemieszczeniu    przesyłek    drobiu obejmujących:
– rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,
– datę przemieszczenia,
– miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,
– liczbę ptaków
e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w  sposób  zabezpieczający  paszę  i  wodę  przed  dostępem  dzikich ptaków oraz ich odchodami,
g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków  inwentarskich, w  których  jest  utrzymywany  drób,  a  w przypadku   braku   niecek   dezynfekcyjnych
–przed   wjazdami   i wyjazdami  z  gospodarstwa,  w  którym  jest  utrzymywany  drób,  oraz stałe  utrzymywanie  wyłożonych  mat  lub  niecek  dezynfekcyjnych  w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których   jest   utrzymywany   drób,   odzieży   ochronnej   oraz   obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu  zasad  higieny  osobistej,  w  tym  mycie  rąk  przed  wejściem  do budynków inwentarskich,
j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem  dokumentacji  zawierającej  w  szczególności  informacje na   temat   liczby   padłych   ptaków,   spadku   pobierania   paszy   lub nieśności.

Z uwagi na wysoki stopień zagrożenia wystąpienia grypy ptaków na terenie powiatu pszczyńskiego powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie zwraca się z prośbą o jak najszybsze, wykonanie w/w nakazów, co będzie weryfikowane przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie.

Zgłoszenia  przyjmowane  są  w  Powiatowym  Inspektoracie  Weterynarii  w  Pszczynie  tel.:32/ 210-51-66,  fax: 32/ 210-51-66, e-mail:  pszczyna.piw@wetgiw.gov.pl

PIW w Pszczynie