Dzisiaj jest: Sobota, 24-03-2018 Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny

Zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 12 grudnia 2016

Wójt Gminy Miedźna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna”.

Tryb udzielenia zamówienia

Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” w ramach dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” powinien być zgodny z:

oraz sporządzony w oparciu o zapisy wniosku o przyznanie dotacji w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” jak i Regulaminu Konkursu dotacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wymagana forma opracowania

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” w postaci dokumentu tekstowego w wersji drukowanej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formatach: .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word), zapis danych tabelarycznych w formacie .xls (edytowalny pik MS Excel). Dokument będzie oparty o szablon graficzny, którego wzór dostarczy Zamawiający. Oczekiwany nośnik: płyta CD.

Ponadto Wykonawca sporządzi skróconą prezentację „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” w wersji elektronicznej w pliku o formacie .pdf lub .ppt (edytowalny plik PowerPoint), która będzie zawierała co najmniej 15 slajdów. Dokument będzie oparty o identyfikację graficzną, której wzór dostarczy Zamawiający. Oczekiwany nośnik: płyta CD.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia

O udział w zamówieniu może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie dwa z poniższych warunków:

Kryterium i sposób oceny ofert

W ramach kryterium oceny doświadczenia w zakresie przygotowania podobnych dokumentów strategicznych dla jednostki samorządu terytorialnego, Zamawiający przyzna od 0 do 20 punktów:

W ramach kryterium zapewnienia udziału co najmniej jednego eksperta ds. rewitalizacji przy pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, Zamawiający przyzna od 0 do 10 punktów:

Kryteriami wyboru oferty będą następujące dwa elementy:

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najniższej

—————————— x 40 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „doświadczenie” będą obliczone według wzoru:

Liczba punktów uzyskanych

——————————————– x 30 = liczna punktów

Maksymalna możliwa liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „zapewnienie eksperta ds. rewitalizacji” będą obliczone według wzoru:

Liczba punktów uzyskanych

——————————————– x 30 = liczna punktów

Maksymalna możliwa liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów za poszczególne kryteria:

Najkorzystniejsza oferta = punkty za „cenę” + punkty za „doświadczenie” + punkty za „zapewnienie eksperta ds. rewitalizacji”

Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, tj. taką, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, wyliczoną na podstawie wyżej przedstawionego wzoru.

Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia.

  1. nie złożono żadnej oferty;
  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
    wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
  5. Termin i sposób realizacji zamówienia.

Etap 1: Przeprowadzenie pełnej diagnozy i delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji – wyznaczenie obszaru rewitalizacji.

Etap 2: Opracowanie ostatecznej wersji Lokalnego Programu Rewitalizacji, uwzględniającego uwagi z opinii i konsultacji.

Sposób przygotowania i złożenia oferty

Załączniki:

Załącznik 1 – formularz oferty
Zapytanie ofertowe