Dzisiaj jest: Niedziela, 15-09-2019 Imieniny: Albina, Nikodema, Marii

Ogłoszenie o konkursie – dowóz osób niepełnosprawnych

Magdalena Kret , 1 grudnia 2016

Wójt Gminy Miedźna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Gminy Miedźna, w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, wraz z terminem realizacji

Konkurs obejmuje następujące zadania na realizację, których przeznaczono środki finansowe w wysokości:

1. W zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny:

1.1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pszczynie – kwota 28.600 zł, term. realizacji: 02.01.2017r.- 22.12.2017r.

1.2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach – kwota  26.400 zł., term. realizacji:  02.01.2017r.- 22.12.2017r.

II.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)
2. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. proponowane przez organizację pozarządową/ podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zadanie musi w całości mieścić się w zakresie jej/jego działalności statutowej.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w drodze powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji przez Gminę Miedźna na finansowanie jego realizacji lub wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
2. Ofertę, podpisaną przez osoby do tego uprawnione, należy złożyć zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – druk dostępny na stronie Internatowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.
3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym w konkursie podmiotem a Organem zlecającym, której wzór znajduje się na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.
4. Dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Organ zlecający zastrzega sobie prawo:
– odwołania konkursu bez podania przyczyn,
– zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
– nie wybrania żadnej oferty,
– przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie, po złożeniu pisemnego oświadczenia podmiotu o możliwości realizacji zadania w niższej kwocie, zaproponowanej przez Organ zlecający.
7. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
8. Dopuszcza się możliwość przekazania części zadania do realizacji przez podwykonawców. W ofercie należy dokładnie określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania, oraz potwierdzeniem, że posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i warunki do realizacji wskazanej części zadania.
9. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, po pisemnym oświadczeniu przez wyłoniony podmiot, wykonania zadania w kwocie dotacji niższej niż w złożonej ofercie,  przed podpisaniem umowy należy dostarczyć korektę kosztorysu zadania, korektę harmonogramu realizacji zadania.

IV. Dodatkowo do oferty należy załączyć

1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry, dopuszczenie samochodu do udziału w ruchu drogowym (zależy od rodzaju zadania). Ww. dokumenty mogą być przedstawione w kserokopii, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu (kserokopia /każda skserowana strona/ powinna być opatrzona datą, napisem „zgodność kserokopii z oryginałem”, pieczątką organizacji/podmiotu, podpisana przez osoby do tego upoważnione). Dokumenty powinny być spięte  i umieszczone  np. w skoroszycie.

V. Termin i miejsce składania ofert
Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131 do 22.12.2016r., do godz. 12 00 /decyduje data wpływu oferty do UG Miedźna/. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych  kopertach /nazwa podmiotu, nazwa zadania, na które została złożona oferta/ z dopiskiem „Konkurs na  dowóz  ……….”. 

VI. Tryb wyboru ofert

1. Oferty rozpatrywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Miedźna.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe pod względem formalno -prawnym i merytorycznym.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wybór oferty będzie zawierał uzasadnienie wyboru.
5. Od podjętych rozstrzygnięć o wyborze oferty nie przysługuje odwołanie.
6. O podjętych rozstrzygnięciach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie jak i również wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna, oraz na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

VII. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert

1. Przy dokonywaniu wyboru  ofert na realizację zadania publicznego oceniane będzie:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (zasoby rzeczowe, kadrowe, lokalowe, sprzętowe, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów ),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym celowość i zasadność ponoszonych wydatków,
c) realizacja zadań publicznych w roku poprzedzającym, w zakresie rzetelności wykonania zadania objętego umową oraz celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
d) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,
e) kompletność, prawidłowość i merytoryczna zawartość złożonej oferty,
f) merytoryczna wartość oferty (zasięg działania, cel działania, zakładane rezultaty realizacji zadania, osiągnięcia),
g) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy (w tym wielkość środków własnych i środków publicznych),
h) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem – wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń), opinie i rekomendacje.

Za każde kryterium przyznawane będzie od 1 do 5 punktów.

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punków możliwych do uzyskania.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań jest uzależniona od kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w rozdz. I na dany rok budżetowy.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia: 22.12.2016r. do godz.14.00

IX. Warunki realizacji zadania

1. Przyznane środki finansowe na realizację zadań zostaną przekazane w całości lub w ramach I i II transzy.
2. Przyznane środki finansowe na realizację zadania w całości, bądź w ramach I transzy zostaną przekazane na rachunek bankowy dotowanego do 16.01.2017r.
3. Sposób rozliczenia środków finansowych zostanie określony w umowie, której wzór znajduje się na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.
4. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową i harmonogramem wykonania zadania.
5. Organ zlecający dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. Organ zlecający może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji na żądanie kontrolującego – Organ zlecający, zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego – Organ zlecający.
6. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone w terminie określonym w umowie.
7. Organ zlecający może żądać częściowych sprawozdań /w tym: miesięcznych – kwartalnych/ z wykonania zadania.
8. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do dokumentowania wydatków zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 330 ze zm.)
9. Warunkiem przekazania kolejnej transzy, jest rozliczenie poprzednio otrzymanej transzy.
10. Szczegółowe warunki zadania zostały określone w umowie oraz w warunkach konkursu ofert na realizację zadań publicznych – dostępne na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

X. Na realizację powyższych zadań Gmina Miedźna przeznaczyła następujące kwoty

 Rok            W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2017            W zakresie zadania  I   28.600,00
W zakresie zadania II  26.400,00

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Warunkach konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dostępnych w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli  tel. /32/ 211-61-77  lub /32/ 211-63-54 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna.

WAŻNE  –  Zmiana terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania

Ogłoszenie

Zarządzenie nr 173

Wzór oferty 

Wzór umowy

Wzór sprawozdania