Dzisiaj jest: Sobota, 24-03-2018 Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny

Nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole Oświaty i Wychowania

Magdalena Kret , 30 listopada 2016

Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor (umowa na czas określony na czas zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – 2 lata) w wymiarze 1 etatu.

MIEJSCE PRACY: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z/s w Woli
STANOWISKO: Podinspektor w dziale księgowości – ½ etatu Podinspektor w dziale organizacyjnym– ½ etatu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

WYMAGANIA DODATKOWE:

ZAKRES ZADAŃ NA W/WYM. STANOWISKU:

I. W dziale księgowości:
1.   Prowadzenie księgowości przydzielonych jednostek oświatowych:
– przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dostarczonych ze szkół i przedszkoli dokumentów dotyczących dochodów i wydatków, przygotowanie ich do terminowej realizacji w formie przelewów lub wypłaty gotówkowej,
– sporządzanie przelewów, rachunków i not obciążeniowych,
– bieżące kompletowanie w sposób chronologiczny wyciągów bankowych wraz z dowodami księgowymi
i raportami,
– księgowanie przygotowanych dokumentów w systemie komputerowym w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w obsługiwanych jednostkach budżetowych,
– uzgadnianie analityki i syntetyki wydatków i kosztów,
– uzgadnianie otrzymanych i odprowadzonych do urzędu gminy dochodów budżetowych,
–  przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań okresowych i rocznych,
–  analiza wykonania planu wydatków,
–  analiza wykonania dochodów jednostki,
–  księgowanie dokumentów dotyczących zmian stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych
i zbiorów bibliotecznych,
– naliczanie rocznych odpisów umorzenia środków trwałych,
· rozliczanie kosztów wyjazdów służbowych pracowników jednostek oświatowych.
2.   Obsługa konta bankowego w systemie elektronicznym:
– przygotowanie terminowo przelewów bankowych do zatwierdzenia przez dyrektora jednostki do zapłaty,
– przygotowywanie zapotrzebowania na środki finansowe,
– sprawdzanie terminowości wysyłania przelewów.

II. W dziale organizacyjnym:
Prowadzenie i obsługa sekretariatu, w tym:
– wykonywanie czynności związanych z korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą;
– organizacja i obsługa spotkań oraz narad a także wyjazdów służbowych Dyrektora;
– prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora;
– przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych;
– Zaopatrzenie jednostki w materiały biurowe, sprzęt, środki czystości, a także prowadzenie ewidencji w tym zakresie (w tym inicjowanie utylizacji zużytego sprzętu).
– Dbanie o utrzymanie w sprawności urządzeń biurowych.
– Zapewnienie podstawowej obsługi administracyjno-biurowej w tym kserowanie dokumentów, segregacja dokumentów, – przepisywanie pism oraz sporządzanie projektów pism na potrzeby Dyrektora.
– Prowadzenie ewidencji, rejestrów obowiązujących w jednostce.
– Wykonywanie czynności związanych z rejestrem pieczęci urzędowych.
– Okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji.
– Współpraca z pozostałymi działami.
– Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

Praca w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli na parterze. Budynek jest wyposażony w windę. Bezpieczne warunki pracy. W pomieszczeniu znajduje się typowe wyposażenie biurowe. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, praca z klientem.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV oraz list motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kopie dokumentów potwierdzających:
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) dodatkowe kwalifikacje.
5. Oświadczenia kandydata o:
a) korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich
b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
c) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych
d) tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać) w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją „nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor” w terminie do dnia 8 grudnia 2016r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli (ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola).

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

INNE INFORMACJE:

Przy naborze na stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie formalnej złożonej przez kandydata dokumentacji oraz rozmowie kwalifikacyjnej w przypadku kandydatów spełniających wymagania formalne.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.zoiw.miedzna.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej zs. w Woli
Marianna Korkosz