Dzisiaj jest: Czwartek, 22-03-2018 Imieniny: Katarzyny, Boguslawa

I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Grzawie przy ul. Księża

Magdalena Kret , 18 listopada 2016

Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Grzawie przy ul. Księża.

Oznaczenie działki

wg katastru nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Położenie

Przeznaczenie

oraz obiekty znajdujące się na nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto

zwolniona z podatku Vat

1984/91

KA1P

/00011665/6

0,0370 ha

Grzawa

ul. Księża

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka zabudowana trzema garażami w zabudowie szeregowej z elementów żelbetonowych prefabrykowanych o powierzchni użytkowej 15,61 m2 każdy.

36 000,00 zł

1985/91

KA1P

/00011665/6

0,0165 ha

Grzawa ul. Księża

Działka niezabudowana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

8 000,00 zł

 1. Przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 22.12.2016r. w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna,

Wadium w wysokościach:

należy wnieść w pieniądzu do 16.12.2016r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 2. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

   • osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,

   • reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,

   • pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,

   • osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,

   • cudzoziemcy – stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

 2. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (32) 211-61-96 wew. 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.