Dzisiaj jest: Sobota, 24-03-2018 Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny

I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej

Magdalena Kret , 8 listopada 2016

Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

Oznaczenie działki

wg katastru nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Położenie

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości netto

(do ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%)

387/42

KA1P

/00032127/6

0,0821 ha

Góra

ul. Pszczyńska

Działka niezabudowana.

Decyzja Burmistrza Pszczyny na rzecz Wójta Gminy Miedźna

UiA.6730.1.097.2016 ustalająca warunki zabudowy

dla inwestycji „ Budowa budynku mieszkalno – usługowego na działce 387/42 w Górze przy ul. Pszczyńskiej”

75 000,00 zł

  1. Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 15.12.2016r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

  2. Wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) należy wnieść w pieniądzu do 09.12.2016r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  4. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do wylicytowanej w przetargu ceny dolicza się podatek Vat.

  2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  3. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

  4. Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (32) 211-61-96 wew. 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.