Dzisiaj jest: Piątek, 20-07-2018 Imieniny: Czeslawa, Hieronima, Malgorzaty

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,90 m2 zlokalizowanego w budynku położonym w Woli przy ul. Szkolnej 27/4

Marek Brol , 22 sierpnia 2016

Wójt Gminy Miedźna ogłasza I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,90 m2 zlokalizowanego w budynku położonym w Woli przy ul. Szkolnej 27/4, 43-225 Wola.

Budynek zlokalizowany jest na działce 1234/51 o pow. 0,1200 ha zapisanej w KA1P/00032419/0 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 27.09.2016r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 8,00 zł za 1 m2 powierzchni mieszkalnej.

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 98/2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 19.07.2016r. w sprawie wysokości minimalnej miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego usytuowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27/4, 43-225 Wola stanowiącego gminne mienie komunalne.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna.

Kwota czynszu nie obejmuje kosztów (obciążających najemcę) związanych z utrzymaniem wynajmowanego obiektu tj. kosztów mediów, wywozu stałych odpadów komunalnych i innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.

Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotnego czynszu najmu uzyskanego w postępowaniu przetargowym.

Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2014r. poz. 150 z późniejszymi zmianami).

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia do podpisania umowy najmu w ww. terminie osoba wygrywająca przetarg traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Termin zagospodarowania lokalu mieszkalnego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 475,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 22.09.2016r.

Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.

Regulamin przetargu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.96.2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 19.07.2016r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne oraz Regulaminu przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych w formie licytacji na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21 lub telefonicznie pod nr: 32 211 61 96 i 32 211 61 60 wew. 29 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 730 do 1700, wtorek – czwartek od 730 do 1530, piątek od 730 do 1400).

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej