Dzisiaj jest: Wtorek, 17-07-2018 Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2016/2017

Magdalena Kret , 1 sierpnia 2016

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że do 31 sierpnia br. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych na terenie gminy Miedźna – przyjmowane będą wnioski  o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017.

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy – w przypadku, gdy uczniowie ci nie  korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Jaką pomoc można  otrzymać w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

Prosimy zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do dyrektorów szkół.

Wniosek_wyprawka_2016

Oświadczenie_koszt_zakupu_podręczników

Zarządzenie_Wojta Gminy_wyprawka_2016