Dzisiaj jest: Czwartek, 19-07-2018 Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Zaproszenie na obrady XXIII sesji Rady Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 30 maja 2016

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXIII sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się 14 czerwca 2016r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie: „Sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2015 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna.”

Planowany porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XXIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXII z dnia 16 maja 2016r.

4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2015 oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna sprawozdaniu z wykonania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2015 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna.

8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2015.

10. Omówienie i podjęcie uchwał:

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.