Dzisiaj jest: Wtorek, 17-07-2018 Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

Lubisz biegać? Weź udział w zawodach „Leśne bieganie dla zdrowia”

Magdalena Kret , 4 kwietnia 2016

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Woli oraz Nadleśnictwo Kobiór serdecznie zapraszają do udziału w zawodach „Leśne bieganie dla zdrowia”, które odbędą się na trasie leśnej w Woli 7 maja 2016r.  godz. 11.00.

Cel imprezy:

Komitet organizacyjny w składzie:

Ireneusz Mietliński, Sebastian Pyjas, Marcin Domżoł.

Miejsce i termin:

Trasa biegu, marszu i dystans:

Zabezpieczenie trasy:

1. Każdy uczestnik zawodów jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków
2. Przejście do miejsca startu i trasę biegu zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, uczniów, wolontariuszy i ochotniczej straży pożarnej w Woli
3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
4. Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone  koszulkami z dużym napisem na plecach ORGANIZATOR BIEGU

Zasady uczestnictwa:

1. W zawodach mogą uczestniczyć amatorzy i osoby zrzeszone w klubach
2. Do zawodów zgłaszamy sie tylko i wyłącznie elektronicznie
3.Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy http://www.bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/144
4. Startowe wpłacane na konto do 3 maja 2016r, do godz. 14.00, liczy się data uznania rachunku bankowego GOSiR:

5. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych

6. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem o biegu na własną odpowiedzialność

1. Oświadczam, że biorę udział w „Leśnym bieganiu dla zdrowia” w Woli na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

2. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w „Leśnym bieganiu dla zdrowia” w Woli.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem „Leśnego biegania dla zdrowia” oraz, że w pełni akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.), przez organizatorów „Leśnego biegania dla zdrowia” w Woli tj. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Miedźnej z/s w Woli, Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Woli oraz Nadleśnictwo Kobiór do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem „Leśnego biegania dla zdrowia” oraz do realizacji celów statutowych organizatorów. Zgadzam się, aby moje dane (imię, nazwisko, miasto, klub, data urodzenia) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie.

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez organizatorów „Leśnego biegania dla zdrowia” w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

6. Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku.

7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział  w zawodach od rodziców  lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Rodzic/prawny opiekun pozostaje na starcie/mecie do momentu ukończenia biegu przez dziecko.  OŚWIADCZENIE => kliknij tutaj

8. Limit miejsc startowych wynosi 200 osób, w tym 170 biegających i 30 osób Nordic Walking.

Program zawodów:

1. Zapisy internetowe przez stronę http://www.bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/144 od 04 kwietnia 2016r. do 4 maja 2016r. do godziny 20.00

2. W dniu startu:

Klasyfikacje i nagrody

1.Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn w biegu i Nordic Walking:

Uwagi końcowe

1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek na klatce piersiowej.
2. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
3. Samochody można parkować przy krytej pływalni w Woli oraz przy kościele Matki Bożej Piekarskiej w Woli (po przeciwnej stronie basenu).
4. Przebieralnia bez pryszniców będzie na stadionie piłkarskim.
5. Zgłaszając się na zawody uczestnik OŚWIADCZA: Informuję, że znam regulamin zawodów „Leśne bieganie dla zdrowia” w Woli i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach  i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów w zakresie koniecznym do obsługi zawodów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
7. Dodatkowe pytania prosimy kierować do Ireneusza Mietlińskiego tel. 519 347 291, e-mail:i.mietlinski@miedzna.pl

PLAKAT Leśne bieganie dla zdrowia

GOSiR