Dzisiaj jest: Piątek, 22-06-2018 Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Nabór na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Magdalena Kret , 17 marca 2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 plus).

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekonomia, prawo,
 2. posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej,
 3. znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
 1. znajomość zasad opodatkowania przychodów od osób fizycznych, w tym z działalności gospodarczej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 2. umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 6. obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 2. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 3. odporność na stres,
 4. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
 5. dyspozycyjność i zaangażowanie,
 6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 7. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 8. operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie wniosków na świadczenie wychowawcze,
 2. udzielanie informacji klientom Ośrodka z zakresu świadczenia wychowawczego,
 3. wprowadzanie przyjętych wniosków do systemu komputerowego, obsługa systemu komputerowego „Świadczenia Rodzinne”,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego,
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego,
 6. sporządzanie list wypłat świadczeń,
 7. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego,
 8. prowadzenie odwołań od decyzji,
 9. prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 10. sporządzanie sprawozdań z zakresu z zakresu świadczenia wychowawczego,
 11. obsługa kancelaryjna świadczenia wychowawczego,
 12. prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 13. obsługa urządzeń biurowych,
 14. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania),
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys (CV),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),
 6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)
 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania)
 8. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Miedźnej z/s w Woli w miesiącu lutym 2016 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 2. proponowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 3. praca biurowa w większości w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz z obsługą komputera i programów komputerowych.

Termin składania dokumentów: do 30.03.2016r.

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Ośrodka pod nr tel. /32/211 82 51, /32/449 13 36.
 2. Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnegow sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, w terminie do 30.03.2016r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.
 3. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczna lub mailową.

                                                                                                                   Beata Komandera

                                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o działalności gospodarczej

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o ochronie danych

WYNIK NABORU