Dzisiaj jest: Wtorek, 16-07-2019 Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Magdalena Kret , 4 listopada 2015

W związku z realizacją przez gminę Miedźna projektu  Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na  „Przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej”.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z „Podstawowej obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej” dla 35 osób – Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w tym zapewnienie:

a. dziennika zajęć

b. listy obecności dla każdego uczestnika,

c. potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych

d. potwierdzenie skorzystania z bezpłatnego poczęstunku,

e. przeprowadzenie ankiet anonimowych – przed i po szkoleniu – zawierające cenę szkolenia z uwzględnieniem następujących elementów: ocenę umiejętności i znajomości zagadnień (przed i po szkoleniu) w zakresie prezentowanym na szkoleniu przez każdego z uczestników, ocenę przydatności szkolenia dla uczestnika, ocena programu szkolenia ocena metod szkoleniowych, ocena materiałów szkoleniowych, miejsce na sugestie uczestników,

Sale szkoleniowe oraz sprzęt komputerowy zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Miejsce przeprowadzenie szkolenia będą jednostki sektora publicznego (szkoły na terenie Gminy Miedźna wyposażone w sprzęt zakupiony w ramach projektu)

Zakres merytoryczny szkoleń (minimum):

Dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz aktualizację wpisu na 2014 roku.
 3. Certyfikat jakości usług szkoleniowych (ISO 9001:2009 lub równoważny).
 4. Kwestionariusze osobowe kadry dydaktycznej(co najmniej 2 osoby), potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób, które będą prowadzić zajęcia szkoleniowe (Załącznik nr 2).

Wymagane kwalifikacje kadry:

 1. Program kursu ( Załącznik nr 4), który powinien zawierać w szczególności,
  • nazwę i zakres kursu
  • cele kursu
  • plan nauczania określający temat zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
   z uwzględnieniem w miarę potrzeb części teoretycznej i praktycznej,
  • treści szkoleń w zakresie niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
  • sposób sprawdzenia efektów szkolenia
 2. Wykonawca wraz z ofertą złoży wykaz co najmniej trzech wykonanych lub wykonywanych usług dotyczących szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz internetu i poczty elektronicznej, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każda o wartości min. 50 000,00 złotych brutto z podaniem przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców, przy czy należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami potwierdzające należyte wykonanie zamówienia ( Załącznik nr 3)

Termin realizacji zamówienia: do 23.11.2015r. (dokładny harmonogram szkoleń należy opracować zgodnie z wytycznym Zamawiającego i przedłożyć go do akceptacji).

Okres gwarancji: Brak

Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 4.11.2015 roku do godziny 1400 osobiście lub dostarczyć pocztą/kurierem na adres Zamawiającego.

Termin otwarcia ofert:  4.11.2015r. godz. 14 30

Warunki płatności: przelew do 7 dni od daty wykonania usługi

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewelina Kołek, telefon: , e-mail: finanse@miedzna.pl.

Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczone zostało poniżej.

                                                                                                Wójt Gminy Miedźna

                                                                                                 Bogdan Taranowski

Zapytanie – szkolenia